Privacyverklaring

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR), geven wij u graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door IVP-Coatings.

Belgische federatie van de Industrie van Vernissen, Stopverven, Drukinkten en Verven voor de Schone Kunst VZW
Bluepoint
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Een vraag over uw gegevens? Contacteer: info@ivp-coatings.be

U kunt ook steeds de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via contact@apd-gba.be.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere leden, klanten, prospecten en van hun personeel, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee IVP en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt IVP ?En wat is de grond voor deze verwerking ?

IVP houdt bij :

 • Uw contactgegevens : bijvoorbeeld naam, voornaam, aanspreektitel, taal, e-mailadres, telefoonnummer, functie binnen uw organisatie, ...

Als u een medewerker bent van een IVP-lid, gebruiken we deze gegevens in het kader van de diensten die IVP verleent aan haar leden.

Als u een persoon bent waarmee IVP en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten, zoals bijvoorbeeld ministers, kabinetschefs, kabinetsmedewerkers, professoren, ander academisch personeel enz. gebruiken we deze gegevens in het kader van de missie van IVP om de belangen van haar leden en van de Industrie van Vernissen, Stopverven, Drukinkten en Verven voor de Schone Kunst in het algemeen te behartigen.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, persberichten of voor één van onze evenementen :

 • Registreren we uw gegevens met uw akkoord, OF
 • Wanneer we uw gegevens van een derde hebben ontvangen, gebruiken we deze in het kader van de missie van IVP om de belangen van de Industrie van Vernissen, Stopverven, Drukinkten en Verven voor de Schone Kunst te behartigen.

U kunt zich altijd op een eenvoudige manier uitschrijven.

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met IVP (vb. een leverancier, een klant …), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Als u IVP contacteert, bijvoorbeeld met een vraag om informatie, dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de behandeling van uw verzoek.

Als u IVP bezoekt, gebruiken we deze gegevens in het kader van de fysieke beveiliging van het gebouw.

Als u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we

plaatsen.

 • Informatie over uw professionele interessedomeinen : bijvoorbeeld veiligheid, milieu, productbeleid, transport en logistiek, innovatie, ... Wij gebruiken deze gegevens om u te informeren over de actualiteiten en evenementen georganiseerd door IVP en onze partners inzake deze materies.
 • Voor welke IVP-vergaderingen en evenementen u zich hebt ingeschreven. Tevens kunnenwij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent deze evenementen die wij van u ontvangen in het kader van evaluaties.

IVP kan van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie. Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of upto-date te houden.

Wat doet IVP met deze gegevens ?

 • Als u een medewerker bent van een IVP-lid:

Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent van IVP. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van IVP aan haar leden (vb. communicatie, vergaderingen, Werkgroepen en Commissies in het kader van het IVP-lidmaatschap van uw onderneming).

Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten van IVP, over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de evenementen georganiseerd door IVP.

 • Als u een persoon bent waarmee IVP en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten :

Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de missie van IVP om de belangen van de sector te behartigen.

 • Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief :

Uw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en van uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.

 • Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen :

De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt

voor:

 • de opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen in dat kader.
 • het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 • Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
 • Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van IVP, over de actualiteit relevant voor ondernemingen van de sector en over de evenementen georganiseerd door IVP.
 • Als u een medewerker bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele relatie heeft met IVP :

Uw gegevens worden verwerkt:

 • voor de opvolging van de bestelling en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
 • voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 • Als u onze website bezoekt:

Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en voor de opmaak van anonieme statistieken m.b.t. de kwaliteit van de website.

 • In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • aan onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van IVP;
 • aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang houdt IVP uw gegevens bij ?

IVP houdt uw persoonsgegevens bij tot het moment waarop IVP in kennis wordt gesteld dat uw relatie met IVP een einde neemt (vb. u bent niet langer medewerker van een IVP-lid, u bent niet langer werkzaam op een kabinet, u bent niet langer een contractspartij van IVP, u schrijft zich uit voor de nieuwsbrief enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt vb. een wettelijke verjaringstermijn.

Geautomatiseerd besluitvorming

IVP baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

Uw rechten ?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met info@ivp-coatings.be. U zal gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U kunt uw gegevens altijd raadplegen.

Als uw gegevens niet correct zijn, kunt u vragen dat IVP ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert.

Uw gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met uw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen.

In bepaalde gevallen (zoals voorzien door de artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door IVP en/of vragen dat IVP uw gegevens wist.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment

intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten,

via contact@apd-gba.be.

Wijziging van deze privacyverklaring

IVP behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.